CÔNG TY CỔ PHẦN MUA BÁN NỢ SONG LONG
"Tiền của bạn phải về túi bạn"

Mua bán nợ Song Long Mua bán nợ Song Long

Mục tiêu chiến lược

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

 

Mục tiêu chiến lược

Ø     Khẳng định hình ảnh doanh nghiệp trên thị trường.

Ø     Khai thác các thị trường mới.

Ø     Phát triển quy mô và hiện đại hóa trang bị cho doanh nghiệp.

Ø     Phát triển mạng lưới khách hàng.

Ø     Nâng cao năng lực hoạt động và chất lượng dịch vụ.

Ø     Nâng cao chất lượng và số lượng đội ngũ cán bộ nhân viên.